Ključ - Stambeni kredit

Ključ Stambeni kredit

Ključ koji i gvozdena vrata otvara!

U životu je ključno imati svoj dom – mjesto gdje ćete se osjećati kao svoji na svome, spokojni i opušteni.
Mi Vam dajemo Ključ, a Vi izaberite stan ili kuću po svojim željama.
Uz Ključ - stambene kredite stanovaćete opušteno uz naše vrlo povoljne kamate i fleksibilne rokove otplate.
Izaberite Ključ i donesite ključnu odluku za Vaš život.

Pogledajte uslove, preuzmite dokumentaciju i zakažite posjetu ličnom bankaru. Potrudićemo se da Vam kredit isplatimo brzo!

Ključ

 • Iznos kredita od minimalnih 7.000 EUR do maksimuma koji je odredjen kreditnom sposobnošću klijenta
 • Period otplate je od 3 do 25 godina
 • Kredit se odobrava po fiksnoj i varijabilnoj kamatnoj stopi
 • Krediti su namijenjeni svim punoljetnim gradjanima Crne Gore, redovnim - postojećim i novim klijentima Banke koji su primili 1(jednu) zaradu / penziju preko računa u Banci, u momentu podnošenja zahtjeva za kredit
 • Mogućnost klijenta da sa ½ (jednom polovinom) zarade/penzije može vratiti ukupne mjesečne obaveze koje ima kao korisnik kredita i/ili žirant računajući i anuitet po kreditu za koji aplicira
 • Korisnik kredita može imati sudužnika, koji je redovan klijent Banke i kreditno sposoban za kojeg važe isti uslovi kao i za korisnika kredita
 • Maksimum 70 godina starosti u trenutku dospijeća poslednjeg anuiteta
 • Hipoteka prvog reda na nekretnini koja je predmet kupovine, ili na drugoj odgovarajućoj nekretnini
 • Polisa osiguranja života za korisnika kredita vinkulirana u korist Banke
 • Polisa osiguranja nekretnine vinkulirana u korist Banke, za nekretninu koja je predmet hipoteke

Reprezentativni primjer

Iznos kredita

50.000

50.000

Period otplate

300 mjeseci

300 mjeseci

NKS (godišnja)

5,49%

4,49%+6mEURIBOR

Mjesečni anuitet

302,77€

275,08€

Administrativna naknada

1%

1%

Ukupna kamata

40.831,00€

32.524,00€

EKS

5,60%

4,59%

Ukupni troškovi*

41.341,00€

33.034,00€

Ukupan dug

91.341,00€

83.034,00€

*Ukupni troškovi predstavljaju zbir kamata za cijeli period, administrativne naknade, naknade za mjenicu (2€), upita u Kreditni biro CBCG (3€) i naknade za izdavanje lista nepokretnosti (5€). U obračun EKS, obračun ukupnih troškova i ukupnog duga nije uključen trošak premija osiguranja i procjene nekretnine, koji će biti uključen u konačan obračun.

Reprezentativni primjerak stambenog kredita je rađen za 6m EURIBOR na 17.09.2015. godine


Napomena: Krediti se odobravaju samo punoljetnim, kreditno sposobnim zajmotražiocima koji ostvaruju redovne prihode iz stalnog radnog odnosa minimum 6 mjeseci, ili su korisnici penzije Fonda PIO Crne Gore. Banka zadržava pravo da traži dodatna obezbjeđenja.

Ključ

 • Zahtjev za kredit - preuzmite ovdje
 • Potvrda o visini zarade i drugih primanja - preuzmite ovdje
 • Administrativna zabrana - preuzmite ovdje
 • Ugovor o kupovini nekretnine
 • List nepokretnosti (Izvod iz knjige nepokretnosti) koji ne može biti stariji od 1 (jednog) radnog dana
 • Blanko mjenica
 • Fotokopija lične karte

Napomena: Banka može zatražiti i dodatna obezbjeđenja i zadržava pravo da ne odobri kredit.